Regulamin


Regulamin szkoleń: Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych

 
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze szkoleń Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych - zwanym dalej w treści regulaminu Programem.
2. Podmiotem prowadzącym i realizującym program jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, zwane dalej CEO.
3. Uczestnikami szkoleń w programie może być zespół nauczycieli (optymalna liczba osób – 25, ale nie więcej niż 30).
4. Szkolenie zamawia Dyrektor szkoły (lub inna osoba przez niego upoważniona), wypełniając poprawnie formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Programu. 
5. Każdy Dyrektor zamawiający szkolenie (lub inna osoba przez niego upoważniona) akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
7. Zamawiający szkolenie otrzyma w ciągu tygodnia mailowe lub telefoniczne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia z propozycją terminu.
8. Opłatę za szkolenie wnosi szkoła na postawie faktury przysłanej przez CEO. Informacja o cenach szkoleń zamieszczona jest na stronie Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych
9. Uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu, a Dyrektor szkoły otrzyma informację zwrotną od trenera dotyczącą przebiegu szkolenia.
 
§2
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 
1. Prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych na użytek i w trakcie szkoleń posiada CEO.
2. CEO zapewnia sobie możliwość podpisania materiałów powstałych w czasie szkolenia nazwiskiem autora materiału.
3. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach programu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych programu.
4. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia programu i upublicznione przez CEO można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. CEO nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia programu, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach i innych placówkach edukacyjnych o charakterze niekomercyjnym.
5. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody CEO.
 
§3
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas szkolenia jest Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.
3. Uczestnik szkolenia podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
4. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEO swych danych osobowych w celach komunikacyjnych, historycznych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO.
5. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu: warsztaty.sus@ceo.org.pl lub na adres pocztowy CEO: ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: uwagi do regulaminu programu Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych.
2. CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej programu.