Szczególnie Efektywne Praktyki Nauczania


Szczególnie Efektywne Praktyki Nauczania to praktyki, które, zdaniem Teachers College Uniwersytetu Columbia – partnera SUS, mają znaczący i stały wpływ na proces nauki, są skuteczne w różnych kontekstach kulturowych i w pracy z różnymi uczniami, zwiększają motywację uczniów i intensywność ich pracy oraz mogą być zastosowane przy niewielkich nakładach finansowych.Szczególnie Efektywne Praktyki Nauczania to:

  1. Planowanie lekcji i zadań edukacyjnych
  2. Opracowywanie zadań o  odpowiednich wymaganiach poznawczych
  3. Interakcja i współpraca uczniów, praca w parach i grupach
  4. Ocenianie kształtujące rozumiane jako monitorowanie postępów uczniów i udzielanie im informacji zwrotnej oraz umiejętne zadawanie pytań
  5. Stymulowanie dyskusji zorientowanej na ucznia
  6. Polecanie uczniom częstego zapisywania własnych przemyśleń
  7. Regularne odwoływanie się do przemyśleń uczniów oraz regularne podsumowania (metapoznanie)

Przedstawiamy opis Szczególnie Efektywnych Praktyk Nauczania sporządzony na podstawie wykładu pracownika Teachers College Uniwersytetu Columbia – prof. Toma Corcorana. Opracowanie wykładu przygotowała Danuta Sterna – ekspertka merytoryczna CEO (dodając swoje własne komentarze – które są zaznaczone w tekście na niebiesko).