Regulamin programu Klub Szkół Uczących Się


Ważny od 22.06.2016 r.

REGULAMIN PROGRAMU KLUB SZKÓŁ UCZĄCYCH SIĘ

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie o nazwie „Klub Szkół Uczących Się” (dalej „Program”).
 2. Organizatorem Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, (dalej „Organizator” lub „CEO”).
 3. Uczestnikiem Programu może być szkoła (dalej „Uczestnik”). Zadania Programu realizują wskazane przez Uczestnika osoby fizyczne np. Dyrektor szkoły, nauczyciele - Liderzy Programu w szkole.
 4. Udział w Programie jest odpłatny. 

 

§2

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

 1. Uczestnictwo w Programie wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”).
 2. Zgłoszenia Uczestnika do udziału w Programie dokonuje w jego imieniu upoważniony pracownik (np. dyrektor lub upoważniony nauczyciel, dalej „Zgłaszający”) poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej „Formularz”) dostępnego w serwisie Społeczność CEO zgodnie z zamieszczoną instrukcją. 
 3. Ponadto, na prośbę Organizatora Uczestnik przekaże Organizatorowi wskazane przez Organizatora dane nauczycieli – Liderów Programu w szkole (np. imię i nazwisko), uzyskując uprzednio zgodę ich pisemną na udostępnienie tych danych i przetwarzanie przez CEO w celu realizacji programu (wzór zgody stanowizałącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 4. W terminie 7 dni roboczych Zgłaszający otrzyma wiadomość e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, stanowiące potwierdzenie uczestnictwa w Programie bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Programu. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu, bądź niezakwalifikowaniu Uczestnika do Programu.

 

§3

ZASADY PROGRAMU

 1. W ramach Programu Uczestnik wybiera, poznaje i wprowadza w szkole jedną lub więcej Praktyk Pracy Nauczyciela. Może przy tym korzystać z różnorodnych form wsparcia zapewnionego przez organizatora. W szczególności:
  1. Dyrektor szkoły może wziąć udział w otwierającej Konferencji Dyrektorów Klubu SUS.
  2. Dwóch nauczycieli – Liderów programu w szkole może wziąć udział w cyklu 3 dwudniowych warsztatów tematycznych dotyczących wybranej Praktyki Pracy Nauczycieli.
  3. Dyrektor szkoły może wziąć udział w ostatnim z cyklu warsztatów dotyczących wybranej praktyk.
  4. Uczestnik ma możliwość współpracy z trenerem – opiekunem Praktyki w danej szkole, który odpowie na bieżące pytania związane z wprowadzaniem Praktyki.
  5. Uczestnik ma możliwość współpracy z innymi szkołami w Klubie SUS poprzez internetową platformę wymiany doświadczeń moderowana przez ekspertów danej Praktyki, służąca zadawaniu pytań, dzieleniu się sukcesami oraz rozwiązywaniu trudności.
  6. Uczestnik może korzystać  ze wsparcia organizacyjnego i pomocy merytorycznej przy innych, inicjowanych przez szkoły formach współpracy między szkołami w Klubie SUS.
  7. Uczestnik ma możliwość na stronie internetowej CEO materiałów wypracowanych w ramach Klubu SUS oraz korzystania ze zgromadzonych zasobów merytorycznych dotyczących Praktyk Pracy Nauczycieli.
 2. Uczestnikom przysługuje 20% zniżki w opłatach za szkolenia w ramach programu Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych
 3. Organizator w ramach Programu wykona następujące czynności:
  1. Opracowywanie materiałów pomocniczych do realizacji Programu.
  2. Organizowanie konferencji i warsztatów dla dyrektora i nauczycieli – Liderów Programu w szkole
  3. Zapewnienie możliwości kontaktu z trenerem-opiekunem Praktyki w danej szkole.
  4. Zapewnienie dostępu do internetowej platformy wymiany doświadczeń moderowanej przez ekspertów.
  5. Prowadzenie strony internetowej projektu http://sus.ceo.org.pl/laboratoria-i-klub-sus
  6. Archiwizację zebranych przez Zespoły materiałów i wykorzystywanie w publikacjach naukowych i edukacyjnych.

 

§4

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

 1. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za uczestnictwo w Programie.

Roczne opłaty wynoszą:

Miejscowość do 20 tysięcy mieszkańców:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów                  2000 zł

Szkoła, w której uczy się od 151 do 300 uczniów        2200 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów           2400 zł

Miejscowość powyżej 20 tysięcy mieszkańców:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów                   2200 zł

Szkoła, w której uczy się od 151 do 300 uczniów        2350 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów           2500 zł

 1. Opłata może być dokonana w całości w terminie do 31 października 2016 lub w równych ratach: I rata do 31 października 2016 r., II rata do 31 stycznia 2017 r. Wyboru płatności w całości lub w ratach Uczestnik dokonuje podczas zgłoszenia do Programu.
 2. Uczestnik może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o ustalenie indywidualnego harmonogramu opłat za Program.
 3. Opłatę za udział w Programie szkoła lub organ prowadzący wnosi na postawie faktury przysłanej przez Organizatora.

 

§5

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi,  jak również udostępniane przez Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi - CEO.
 2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych – dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób następujący: „Copyright Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora.
 3. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora na Materiałach.
 4. Z chwilą przekazania przez Uczestnika, w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne).
 5. Licencja obejmuje także:
  1. zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;
  2. zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;
  3. upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;
 6. Uczestnik oświadcza, że:
  1. nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;
  2. przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie. 

Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 5 li. a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu wyjaśnienia.
 2. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych.

 

§6

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie, która nastąpi po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora a przed konferencją otwierającą, Uczestnik może być zobowiązany do zapłacenia opłaty administracyjnej w wysokości 200zł.
 2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie w późniejszym terminie, w rozliczeniu opłaty za udział w Programie zostaną uwzględnione koszty poniesione przez Organizatora w związku z dokonaniem na rzecz Uczestnika czynności określonych w §3 pkt. 10 Regulaminu.

 

§7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.
 3. Zgłaszający, Dyrektor szkoły i nauczyciele – Liderzy Programu w szkole podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Programie.
 4. Wypełnienie i zatwierdzenie Formularza przez Zgłaszającego stanowi zgodę na przetwarzanie przez CEO podanych danych osobowych w celach komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO.
 5. Organizator przetwarza dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje osoba.
 6. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

 

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu: anna.dojer@gmail.com lub na adres pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: ”Uwagi do regulaminu Programu Klub SUS”.
 2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 Wzór zgody na udostępnienie danych CEO i przetwarzanie danych przez CEO

 

Ja, ………………………………………………………………………………..<imię i nazwisko> niżej podpisany zapoznałem się z Regulaminem Programu Klub Szkół Uczących Się z dnia 11.09.2015.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Programu – Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej do celów wskazanych w ww. Regulaminie, w zakresie określonym w ww. Regulaminie.

                 .........................                                                                                                     ...................                   


                Miejscowość, dnia                                                                                                        Podpis