Regulamin programu Klub Szkół Uczących Się


Obowiązuje od 1.06.2021

REGULAMIN PROGRAMU KLUB SZKÓŁ UCZĄCYCH SIĘ

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie o nazwie „Klub Szkół Uczących Się” (dalej „Program”) w okresie od 1.09.2021 do 31.08.2022.
 2. Organizatorem Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, (dalej „Organizator” lub „CEO”).
 3. Uczestnikiem Programu może być szkoła (dalej „Uczestnik”). Zadania Programu realizują wskazane przez Uczestnika osoby fizyczne np. dyrektor szkoły, nauczyciele - Liderzy Programu w szkole.
 4. Udział w Programie jest odpłatny.
 5. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja wszystkich jego postanowień jest równoznaczna z zawarciem z CEO umowy udziału w Programie.

§2 

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

 1. Uczestnictwo w Programie wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”) w terminie rejestracji, który jest ogłoszony na stronach Programu sus.ceo.org.pl/klubsus w zakładce „Jak zgłosić się do Klubu SUS”.
 2. Do Programu mogą zgłosić się szkoły, które ukończyły działanie CRS - poziom zaawansowany lub brały udział we wcześniejszych edycjach Programu.
 3. Zgłoszenia Uczestnika do udziału w Programie dokonuje w jego imieniu upoważniony pracownik (np. dyrektor lub upoważniony nauczyciel, dalej „Zgłaszający”) poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 4. Ponadto, na prośbę Organizatora Uczestnik przekaże Organizatorowi wskazane przez Organizatora dane Dyrektora szkoły oraz nauczycieli – Liderów Programu w szkole (np. imię i nazwisko), uzyskując uprzednio ich zgodę.
 5. W terminie rozstrzygnięcia rekrutacji ogłoszonym stronach Programu sus.ceo.org.pl/klubsus w zakładce „Jak zgłosić się do Klubu SUS”, Zgłaszający otrzyma wiadomość e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, stanowiące potwierdzenie uczestnictwa w Programie bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Programu. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu, bądź niezakwalifikowaniu Uczestnika do Programu.

§3

ZASADY PROGRAMU

 1. W ramach Programu Uczestnik określa własne cele związane z realizacją strategii oceniania kształtującego przez nauczycieli oraz współpracą nauczycieli nad rozwijaniem uczenia się uczniów i działa zgodnie z nimi, określenia celu i kryteriów sukcesu oraz planu działań,
 2. Dyrektorzy i nauczyciele korzystają na zasadzie dobrowolności z organizowanych dla nich form wsparcia, wymieniają się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami.
 3. Uczestnik może korzystać z różnorodnych form wsparcia zapewnionego przez organizatora:
  1. Dyrektor może wziąć udział w Letniej Konferencji Dyrektorów Klubu i Laboratorium SUS
  2. Dyrektor może wziąć udział w spotkaniach zdalnych Dyrektorek i Dyrektorów Klubu i Laboratorium SUS.
  3. 2 liderów/liderki może wziąć udział w jesiennej konferencji Liderów Klubu SUS,
  4. Liderzy i nauczyciele mogą wziąć udział warsztatach zdalnych, służących pogłębianiu wiedzy w obszarach tematycznych rozwijanych w działaniu Laboratorium SUS w powiązaniu z realizacją strategii oceniania kształtującego,
  5. 2 liderów/liderki może wziąć udział w letniej Konferencji Sprawdzonych Praktyk Klubu SUS
  6. Dyrektor, liderzy/liderki i/lub grupa nauczycieli mogą skorzystać 4 godzin wsparcia zdalnego asystentki - konsultantki  w sprawach:
   1. określenia celu i kryteriów sukcesu oraz planu działań,
   2. bieżących działań prowadzonych w szkole,
   3. konsultacji prezentacji sprawdzonej praktyki przygotowywanej na Szkołę Letnią Klubu SUS.
  7. Uczestnikowi przysługuje 20% zniżki w opłatach za: szkolenia w ramach programu Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych, kursy Internetowe w ramach programu Nauczycielska Akademia Internetowa.
 4. Organizator w ramach Programu wykona następujące czynności:
  1. Opracowywanie materiałów pomocniczych do realizacji Programu.
  2. Organizowanie konferencji, spotkań i warsztatów dla dyrektorów i nauczycieli – Liderów Programu w szkole
  3. Zapewnienie możliwości skorzystania ze zdalnego wsparcia asystenta - konsultanta szkoły.

§4 

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

 1. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za uczestnictwo w Programie. Roczna opłata wynosi:
 • Miejscowość do 20 tysięcy mieszkańców:
  • Szkoła, w której uczy się do 200 uczniów - 3000 zł
  • Szkoła, w której uczy się od 201 do 400 uczniów - 3300 zł
  • Szkoła, w której uczy się powyżej 400 uczniów - 3500 zł
 • Miejscowość powyżej 20 tysięcy mieszkańców:
  • Szkoła, w której uczy się do 200 uczniów - 3500 zł
  • Szkoła, w której uczy się od 201 do 400 uczniów - 3700 zł
  • Szkoła, w której uczy się powyżej 400 uczniów - 3900 zł
 1. Opłata może być dokonana w całości w terminie do 31.08.2021 lub w dwóch ratach: do 31.08.2021 i do 28.02.2022. Wyboru płatności w całości lub w ratach Uczestnik dokonuje podczas zgłoszenia do Programu.
 2. Uczestnik może zwrócić się z wnioskiem o ustalenie indywidualnego harmonogramu opłat za Program.
 3. Opłatę za udział w Programie szkoła lub organ prowadzący wnosi na podstawie faktury przesłanej przez Organizatora.

§5

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi (Opiekunom/Zespołom), jak również udostępniane przez Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi - CEO.
 2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych – dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób następujący: „Copyright Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora.
 3. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora na Materiałach.
 4. Z chwilą przekazania przez Uczestnika (w tym Zespół/Opiekuna), w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne).
 5. Licencja obejmuje także:
  1. zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;
  2. zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;
  3. upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;
 6. Uczestnik/Opiekun oświadcza, że:
  1. nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;
  2. przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie.

Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 5 li. a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu wyjaśnienia.
 2. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych.

§6

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie w rozliczeniu opłaty za udział w Programie zostaną uwzględnione koszty poniesione przez Organizatora w związku z dokonaniem na rzecz Uczestnika czynności określonych w §3 pkt. 4 Regulaminu.
 2. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i przekazanie ich sponsorowi przez Zgłaszających, Dyrektora lub nauczycieli - liderów oznacza brak dalszej możliwości udziału w programie i rozwiązanie umowy na udział w nim. W takiej sytuacji przetwarzanie danych osobowych przez CEO odbywa się wyłącznie w związku z zawartą wcześniej umową udziału w programie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

§7

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10. W sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: email dane.osobowe@ceo.org.pl lub telefonicznie: tel. 22 875 85 40.
 2. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje/uczy się osoba, nauczany przedmiot, klasa. W wypadku gdy doskonalenie nauczycieli realizowane jest przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Centrum Edukacji Obywatelskiej”, Organizator przetwarza też dane o dacie i miejscu urodzenia nauczyciela.
 3. Podanie danych osobowych przez Zgłaszających, Opiekunów, Członków Zespołów jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do Programu i zawarcia umowy.
 4. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), w celu możliwości dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu komunikowania się w sprawach związanych z udziałem w programach edukacyjnych (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji (ART. 6 ust.1 lit. C RODO).
 5. Informacje o działaniach i produktach edukacyjnych CEO otrzymywane są na podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dane o umowie, w tym dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.
 7. W wypadku gdy doskonalenie nauczycieli realizowane jest przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Centrum Edukacji Obywatelskiej”, dane o umowie, w tym Dane osobowe o dacie i miejscu urodzenia nauczyciela, powierzone zostaną do przetwarzania Placówce w celu wypełnienia przez nią obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego.
 8. Dane osobowe (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty mailowej, dane adresowe placówki edukacyjnej, w której pracujesz) są przekazywane do sponsora posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie danych jest dozwolone na mocy art. 49 ust. 1 RODO, tj. przekazanie nie jest powtarzalne, dotyczy ograniczonej liczby osób i jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadnione interesy Administratora.
 9. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.
 10. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 11. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane są do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.
 12. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.
 13. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego PUODO).

§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu: anna.dojer@gmail.com lub na adres pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: ”Uwagi do regulaminu Programu Klub SUS”.
 2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

 

 

 

Obowiązuje od 1.06.2021

REGULAMIN PROGRAMU LABORATORIUM SZKÓŁ UCZĄCYCH SIĘ

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie o nazwie „Laboratorium Szkół Uczących Się” (dalej „Program”) w okresie od 1.09.2021 do 31.08.2023.
 2. Organizatorem Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, (dalej „Organizator” lub „CEO”).
 3. Uczestnikiem Programu może być szkoła (dalej „Uczestnik”). Zadania Programu realizują wskazane przez Uczestnika osoby fizyczne np. dyrektor szkoły, nauczyciele - Liderzy Programu w szkole.
 4. Udział w Programie jest odpłatny.
 5. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja wszystkich jego postanowień jest równoznaczna z zawarciem z CEO umowy udziału w Programie.

§2 

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

 1. Uczestnictwo w Programie wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”) w terminie rejestracji, który jest określony w zaproszeniu do udziału w Programie.
 2. Do Programu mogą zgłosić się szkoły, które uczestniczą w Programie Klub Szkół uczących się oraz w których:
  • znacząca grupa nauczycieli sprawnie wykorzystuje cele, kryteria sukcesu oraz informację zwrotną do pracy ucznia.
  • Nauczyciele są wprawieni w zespołowym doskonaleniu uczenia się uczniów. Prowadzą koleżeńskie obserwacje lekcji lub praktykują inne formy współpracy służące rozwijaniu uczenia się.
  • Nauczyciele mają motywację, by intensywnie i przez dłuższy czas rozwijać wybrany obszar pracy z uczniami.
  • Dyrektor i nauczyciele świadomie dążą do rozwoju we współpracy z innymi szkołami. Wykazują chęć dzielenia się dorobkiem szkoły w ramach SUS oraz poza Programem.
 3. Decyzję o zaproszeniu szkoły podejmują wspólnie kierowniczka merytoryczna i koordynatorka Laboratorium i Klubu SUS na podstawie informacji m.in. od asystentki szkoły, dyrektora, liderów lub innych osób, które znają zasoby szkoły na podstawie wcześniejszej z nią współpracy
 4. Zgłoszenia Uczestnika do udziału w Programie dokonuje w jego imieniu upoważniony pracownik (np. dyrektor lub upoważniony nauczyciel, dalej „Zgłaszający”) poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 5. Ponadto, na prośbę Organizatora Uczestnik przekaże Organizatorowi wskazane przez Organizatora dane Dyrektora szkoły oraz nauczycieli – Liderów Programu w szkole (np. imię i nazwisko), uzyskując uprzednio ich zgodę.
 6. Dokonując zgłoszenia do Programu Uczestnik wskazuje, który obszar tematyczny chce rozwijać. Jeśli zgłosi się zbyt mało szkół, aby uruchomić dany obszar tematyczny lub zbyt wiele szkół wybierze ten sam obszar, Organizator zaproponuje Uczestnikowi wybór innego obszaru. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu, bądź niezakwalifikowaniu Uczestnika do Programu.

§3

ZASADY PROGRAMU

 1. W ramach Programu Uczestnik dokonuje wyboru obszaru tematycznego, w którym chce się rozwijać. Jeśli zgłosi się zbyt mało szkół, aby uruchomić dany obszar tematyczny lub zbyt wiele szkół wybierze ten sam obszar, Organizator zaproponuje Uczestnikowi wybór innego obszaru.
 2. Uczestnik:
  1. przeprowadza diagnozę stanu początkowego w wybranym obszarze tematycznym,
  2. określa cel i kryteria sukcesu,
  3. planuje i wypróbowuje różne działania w wybranym obszarze tematycznym,
  4. monitoruje proces wprowadzania zmiany i jego efekty,
  5. wykorzystuje regularnie co najmniej jedną  formę pracy spośród następujących: koleżeńska obserwacja lekcji (także samoobserwacja na podstawie nagranego filmu), lekcja otwarta, obserwacja wybranych uczniów, spacer edukacyjny, zespołowa analiza prac uczniów,
  6. samodzielnie lub wspólnie w inną szkołą działającą w Laboratorium SUS, co najmniej raz na dwa lata, organizuje konferencję upowszechniającą,  której celem jest dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniami oraz wspólne uczenie się.
 3. Uczestnik może korzystać z różnorodnych form wsparcia zapewnionego przez organizatora. W każdym roku szkolnym uczestnictwa w Programie:
  1. Dyrektor może wziąć udział w Letniej Konferencji Dyrektorów Klubu i Laboratorium SUS
  2. Dyrektor może wziąć udział w spotkaniach zdalnych Dyrektorek i Dyrektorów Klubu i Laboratorium SUS.
  3. 2 liderów/liderki może wziąć udział w jesiennych warsztatach Liderów Laboratorium SUS,
  4. Liderzy i wybrani nauczyciele mogą wziąć udział w cyklu 3 warsztatów zdalnych pogłębiających wiedzę w obszarze tematycznym wybranym przez szkołę,
  5. Liderzy i nauczyciele mogą wziąć udział warsztatach zdalnych, służących pogłębianiu wiedzy w pozostałych obszarach tematycznych rozwijanych w Laboratorium SUS w powiązaniu z realizacją strategii oceniania kształtującego,
  6. 2 liderów/liderki może wziąć udział w letniej Konferencji Sprawdzonych Praktyk Klubu SUS
  7. Dyrektor i/lub grupa nauczycieli może wziąć udział w 3 spotkaniach z Asystentem szkoły oraz korzystać z jego wsparcia zdalnego w wymiarze 10 godzin.
  8. Uczestnikowi przysługuje 20% zniżki w opłatach za: szkolenia w ramach programu Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych, kursy Internetowe w ramach programu Nauczycielska Akademia Internetowa oraz kursy internetowe OK Zeszyt oraz OK zeszyt - zaawansowany.
 4. Organizator w ramach Programu wykona następujące czynności:
  1. Opracowywanie materiałów pomocniczych do realizacji Programu.
  2. Organizowanie konferencji, spotkań i warsztatów dla dyrektorów i nauczycieli – Liderów Programu w szkole
  3. Zapewnienie możliwości skorzystania z wizyt oraz wsparcia zdalnego asystenta szkoły.
  4. Archiwizację stworzonych w toku pracy w Programie materiałów i wykorzystywanie w publikacjach naukowych i edukacyjnych.

§4 

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

 1. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za uczestnictwo w Programie.

Roczna opłata wynosi:

 • Miejscowość do 20 tysięcy mieszkańców:
  • Szkoła, w której uczy się do 200 uczniów - 3000 zł
  • Szkoła, w której uczy się od 201 do 400 uczniów - 3300 zł
  • Szkoła, w której uczy się powyżej 400 uczniów - 3500 zł
 • Miejscowość powyżej 20 tysięcy mieszkańców:
  • Szkoła, w której uczy się do 200 uczniów - 3500 zł
  • Szkoła, w której uczy się od 201 do 400 uczniów - 3700 zł
  • Szkoła, w której uczy się powyżej 400 uczniów - 3900 zł
 1. Opłata może być dokonana w całości w terminie do 31.08.2021 lub w dwóch ratach rocznych: do 31.08.2021 oraz do 31.08.2022 lub w czterech ratach półrocznych: do 31.08.2021, do 28.02.2022, do 31.08.2022 i do 28.02.2023. Wyboru płatności w całości lub w ratach Uczestnik dokonuje podczas zgłoszenia do Programu.
 2. Uczestnik może zwrócić się z wnioskiem o ustalenie indywidualnego harmonogramu opłat za Program.
 3. Opłatę za udział w Programie szkoła lub organ prowadzący wnosi na podstawie faktury przesłanej przez Organizatora.

§5

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi (Opiekunom/Zespołom), jak również udostępniane przez Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi - CEO.
 2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych – dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób następujący: „Copyright Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora.
 3. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora na Materiałach.
 4. Z chwilą przekazania przez Uczestnika (w tym Zespół/Opiekuna), w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne).
 5. Licencja obejmuje także:
  1. zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;
  2. zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;
  3. upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;
 6. Uczestnik/Opiekun oświadcza, że:
  1. nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;
  2. przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie.

Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 5 li. a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu wyjaśnienia.
 2. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych.

§6

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie w rozliczeniu opłaty za udział w Programie zostaną uwzględnione koszty poniesione przez Organizatora w związku z dokonaniem na rzecz Uczestnika czynności określonych w §3 pkt. 4 Regulaminu.
 2. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i przekazanie ich sponsorowi przez Zgłaszających, Dyrektora lub nauczycieli - liderów oznacza brak dalszej możliwości udziału w programie i rozwiązanie umowy na udział w nim. W takiej sytuacji przetwarzanie danych osobowych przez CEO odbywa się wyłącznie w związku z zawartą wcześniej umową udziału w programie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

§7

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10. W sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: email dane.osobowe@ceo.org.pl lub telefonicznie: tel. 22 875 85 40.
 2. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje/uczy się osoba, nauczany przedmiot, klasa. W wypadku gdy doskonalenie nauczycieli realizowane jest przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Centrum Edukacji Obywatelskiej”, Organizator przetwarza też dane o dacie i miejscu urodzenia nauczyciela.
 3. Podanie danych osobowych przez Zgłaszających, Opiekunów, Członków Zespołów jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do Programu i zawarcia umowy.
 4. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), w celu możliwości dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu komunikowania się w sprawach związanych z udziałem w programach edukacyjnych (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji (ART. 6 ust.1 lit. C RODO).
 5. Informacje o działaniach i produktach edukacyjnych CEO otrzymywane są na podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dane o umowie, w tym dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.
 7. W wypadku gdy doskonalenie nauczycieli realizowane jest przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Centrum Edukacji Obywatelskiej”, dane o umowie, w tym Dane osobowe o dacie i miejscu urodzenia nauczyciela, powierzone zostaną do przetwarzania Placówce w celu wypełnienia przez nią obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego.
 8. Dane osobowe (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty mailowej, dane adresowe placówki edukacyjnej, w której pracujesz) są przekazywane do sponsora posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie danych jest dozwolone na mocy art. 49 ust. 1 RODO, tj. przekazanie nie jest powtarzalne, dotyczy ograniczonej liczby osób i jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadnione interesy Administratora.
 9. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.
 10. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 11. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane są do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.
 12. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.
 13. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego PUODO).

§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu: anna.dojer@gmail.com lub na adres pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: ”Uwagi do regulaminu Programu Klub SUS”.
 2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.