Regulamin programu Klub Szkół Uczących Się
Ważny od 25.09.2018 r.

REGULAMIN PROGRAMU KLUB SZKÓŁ UCZĄCYCH SIĘ

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie o nazwie „Klub Szkół Uczących Się” (dalej „Program”).

2. Organizatorem Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, (dalej „Organizator” lub „CEO”).

3. Uczestnikiem Programu może być szkoła (dalej „Uczestnik”). Zadania Programu realizują wskazane przez Uczestnika osoby fizyczne np. Dyrektor szkoły, nauczyciele - Liderzy Programu w szkole.

4. Udział w Programie jest odpłatny. 

5. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja wszystkich jego postanowień jest równoznaczna z zawarciem z CEO umowy udziału w Programie.

 

§2 ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

1. Uczestnictwo w Programie w danym roku szkolnym wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”) w terminie rejestracji, który jest ogłoszony na stronach Programu sus.ceo.org.pl/klubsus w zakładce „Jak zgłosić się do Klubu SUS”.

2. Zgłoszenia Uczestnika do udziału w Programie dokonuje w jego imieniu upoważniony pracownik (np. dyrektor lub upoważniony nauczyciel, dalej „Zgłaszający”) poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej „Formularz”) dostępnego w serwisie Społeczność CEO zgodnie z zamieszczoną instrukcją. 

3. Ponadto, na prośbę Organizatora Uczestnik przekaże Organizatorowi wskazane przez Organizatora dane Dyrektora szkoły oraz nauczycieli – Liderów Programu w szkole (np. imię i nazwisko), uzyskując uprzednio ich zgodę.

4. W terminie 7 dni roboczych Zgłaszający otrzyma wiadomość e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, stanowiące potwierdzenie uczestnictwa w Programie bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Programu. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu, bądź niezakwalifikowaniu Uczestnika do Programu.

 

§3 ZASADY PROGRAMU

1. W ramach Programu Uczestnik podejmuje i realizuje wyzwanie dotyczące uczenia się i nauczania. Może przy tym korzystać z różnorodnych form wsparcia zapewnionego przez organizatora. W szczególności:

a). Dyrektor może wziąć udział w 3 dniowej Polsko-Amerykańskiej Akademii Dyrektorów (PAPA), 3-5 października 2018

b). Dyrektor może wziąć udział w spotkaniu partnerskim w grupy kilku dyrektorek/dyrektorów w jednej ze szkół klubowych, facylitowanym przez doświadczonego trenera/doświadczoną trenerkę SUS

c) Dyrektor może wziąć udział w 2-dniowej wiosennej Konferencji Dyrektorek i Dyrektorów Klubu SUS

d) 2 liderów/liderek może wziąć udział w 2-dniowej konferencji Klubu SUS

e) 2 liderów/liderek może wziąć udział w 1-dniowym Regionalnym Szkoleniu Liderów

f). Dyrektor i/lub grupa nauczycieli może wziąć udział w 2 spotkaniach z Asystentem szkoły oraz korzystać z jego wsparcie zdalnego *

g). Dyrektor i/lub grupa nauczycieli może wziąć udział w spotkaniach otwartych w Szkołach Laboratoriach doskonalenia nauczania

h). Uczestnikom przysługuje 20% zniżki w opłatach za szkolenia w ramach programu Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych (dotyczy szkoleń zamawianych po wykorzystaniu punktów - patrz niżej). 

i). W pierwszym roku uczestnictwa w Klubie SUS (rok szkolny 2018/2019) szkoła ma do wykorzystania 50 pkt, które może przeznaczyć na formy wsparcia z poniższej listy:

I. udział do 30 nauczycieli w wybranym warsztacie SUS dotyczącym oceniania kształtującego - warsztat prowadzony w szkole (oferta WSUS) - 20 pkt

II. udział do 30 nauczycieli w wybranym warsztacie SUS - warsztat prowadzony w szkole  (oferta WSUS) - 30 pkt

III. udział 1 nauczyciela w kursach dotyczących OK w Nauczycielskiej Akademii Internetowej (NAI) - 5 pkt

IV. udział 1 nauczyciela w wybranym kursie Nauczycielskiej Akademii Internetowej - 10 pkt

V. udział 1 nauczyciela w kursie OK zeszyt - 5 pkt

VI. dodatkowa wizyta asystenta w szkole - 10 pkt

VII. udział do 30 nauczycieli w warsztacie o tematyce kultura i media - warsztat prowadzony w szkole - 30 pkt

VIII. udział do 30 nauczycieli i uczniów w warsztatach z zakresu kształtowania aktywności społecznej - warsztat prowadzony w szkole - 30 pkt

IX. udział do 30 nauczycieli w warsztacie dotyczącym edukacji globalnej lub ekologicznej  - warsztat prowadzony w szkole - 30 pkt

X. pomoc w budowaniu samorządności szkolnej przez specjalistę, który przeprowadzi zajęcia z uczniami i ich opiekunem na terenie szkoły - 30 pkt

3. Organizator w ramach Programu wykona następujące czynności:

a. Opracowywanie materiałów pomocniczych do realizacji Programu.

b. Organizowanie konferencji i warsztatów dla dyrektora i nauczycieli – Liderów Programu w szkole

c. Zapewnienie możliwości skorzystania z wizyt asystenta szkoły.

d. Prowadzenie strony internetowej projektu http://sus.ceo.org.pl/laboratoria-i-klub-sus

e. Archiwizację zebranych przez Zespoły materiałów i wykorzystywanie w publikacjach naukowych i edukacyjnych.

 

§4 OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

1. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za uczestnictwo w Programie.

Roczne opłaty wynoszą:

Miejscowość do 20 tysięcy mieszkańców:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 2800 zł

Szkoła, w której uczy się od 151 do 300 uczniów 3000 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 3200 zł

Miejscowość powyżej 20 tysięcy mieszkańców:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 3200 zł

Szkoła, w której uczy się od 151 do 300 uczniów 3400 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 3600 zł

2. Opłata może być dokonana w całości w terminie do 31 października lub w równych ratach: I rata do 31 października, II rata do 31 stycznia w roku szkolnym, w którym szkoła bierze udział w programie. Wyboru płatności w całości lub w ratach Uczestnik dokonuje podczas zgłoszenia do Programu.

3. Uczestnik może zwrócić się z wnioskiem o ustalenie indywidualnego harmonogramu opłat za Program.

4. Opłatę za udział w Programie szkoła lub organ prowadzący wnosi na postawie faktury przysłanej przez Organizatora.

 

§5 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi, jak również udostępniane przez Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi - CEO.

2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych – dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób następujący: „Copyright Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora.

3. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora na Materiałach.

4. Z chwilą przekazania przez Uczestnika, w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

c. w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne).

5. Licencja obejmuje także:

a. zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;

b. zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;

c. upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;

6. Uczestnik oświadcza, że:

a. nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;

b. przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie. 

Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 5 li. a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu wyjaśnienia.

8. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych.

 

§6 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie, która nastąpi po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora a przed konferencją otwierającą, Uczestnik może być zobowiązany do zapłacenia opłaty administracyjnej w wysokości 200zł.

2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie w późniejszym terminie, w rozliczeniu opłaty za udział w Programie zostaną uwzględnione koszty poniesione przez Organizatora w związku z dokonaniem na rzecz Uczestnika czynności określonych w §3 pkt. 10 Regulaminu.

3. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i przekazanie ich sponsorowi przez Zgłaszających, Dyrektora lub nauczycieli - liderów oznacza brak dalszej możliwości udziału w programie i rozwiązanie umowy na udział w nim. W takiej sytuacji przetwarzanie danych osobowych przez CEO odbywa się wyłącznie w związku z zawartą wcześniej umową udziału w programie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 

§7 INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas realizacji Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, email dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 8758540.

2. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje/uczy się osoba , nauczany przedmiot (w wypadku gdy doskonalenie nauczycieli prowadzone jest w programie w ramach PDN – także data i miejsce urodzenia).

3. Podanie danych osobowych przez Zgłaszających, Dyrektora i nauczycieli liderów jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy.

4. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy, w celu informowania o działaniach i produktach edukacyjnych CEO oraz w celu udostępnienia sponsorowi.

5. Informacje o działaniach i produktach edukacyjnych CEO otrzymywane są na podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Dane o umowie, w tym Dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.

7. Dane o umowie, w tym Dane osobowe mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.

8. W wypadku gdy doskonalenie nauczycieli realizowane jest przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Centrum Edukacji Obywatelskiej”, dane o umowie w tym Dane osobowe powierzone zostaną do przetwarzania Placówce w celu wypełnienia przez nią obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego.

9. Dane przekazywane sponsorowi na podstawie zgody osoby.

9.1.CEO udostępnia dane osobowe sponsorowi w celach:

a). Marketingu bezpośredniego i oferowania usług związanych z dalszym rozwojem kompetencji zdobytych w trakcie realizacji programu, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia profilu osoby, której dane dotyczą, zwłaszcza pod kątem usług, którymi może być zainteresowana),

b). Badania satysfakcji z jakości obsługi i zadowolenia z udziału w programie oraz preferencji odnośnie zapotrzebowania na inne programy realizowane przez sponsora,

c). Archiwalnym (dowodowym),

d). Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

e). Spełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej, prawa polskiego lub prawa amerykańskiego (np. wobec urzędów skarbowych i (Internal Revenue Service) IRS).      

9.2. Zgoda na przekazanie danych sponsorowi jest dobrowolna ale niezbędna do udziału w programie Klub Szkół Uczacych Się.

9.3. Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

9.4. Wycofanie zgody oznacza brak dalszej możliwości udziału w programie.

9.5. Sponsor może udostępnić dane osobowe odbiorcom, którymi są podmioty z następujących kategorii:

a. organizacje pozarządowe współrealizujące program w którym uczestniczy osoba, której dane dotyczą lub realizujące inny program ze środków sponsora, 

b. upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy, urzędy skarbowe, IRS),

c. świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie i archiwizacyjne, komunikacyjne i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji), obsługi telefonicznej lub elektronicznej, płatnicze, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne i windykacyjne.

9.6. Dane osobowe będą przekazywane do USA i/lub innych państw poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie sponsor ma siedzibę lub mają siedzibę/filie jego wyselekcjonowani usługodawcy, w szczególności dostawcy usług IT i audytorskich. W takich przypadkach dane są przekazywane do takiego państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zapewnimy odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

9.7. Dane osobowe będą przechowywane przez sponsora do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy między CEO i sponsorem lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi później

10. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia roku, w którym odbyła się ostatnia aktywność w tym programie, chyba że sponsor programu wymaga od nas dłuższego przechowywania danych. W takim przypadku dane będą przechowywane przez okres wynikający z umowy ze sponsorem na podstawie prawnie uzasadnionego interesu CEO i sponsora, polegającego na potrzebie zweryfikowania prawidłowości wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.

11. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.

12. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.

13. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

 
§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu: anna.dojer@gmail.com lub na adres pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: ”Uwagi do regulaminu Programu Klub SUS”.

2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.