Regulamin programu Klub Szkół Uczących Się


Ważny od 10.07.2020 r.

REGULAMIN PROGRAMU KLUB SZKÓŁ UCZĄCYCH SIĘ

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie o nazwie „Klub Szkół Uczących Się” (dalej „Program”) w okresie od 1.09.2020 do 31.08.2021
 2. Organizatorem Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, (dalej „Organizator” lub „CEO”).
 3. Uczestnikiem Programu może być szkoła (dalej „Uczestnik”). Zadania Programu realizują wskazane przez Uczestnika osoby fizyczne np. dyrektor szkoły, nauczyciele - Liderzy Programu w szkole.
 4. Udział w Programie jest odpłatny.
 5. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja wszystkich jego postanowień jest równoznaczna z zawarciem z CEO umowy udziału w Programie.

§2 

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

 1. Uczestnictwo w Programie w danym roku szkolnym wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”) w terminie rejestracji, który jest ogłoszony na stronach Programu sus.ceo.org.pl/klubsus w zakładce „Jak zgłosić się do Klubu SUS”.
 2. Zgłoszenia Uczestnika do udziału w Programie dokonuje w jego imieniu upoważniony pracownik (np. dyrektor lub upoważniony nauczyciel, dalej „Zgłaszający”) poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 3. Ponadto, na prośbę Organizatora Uczestnik przekaże Organizatorowi wskazane przez Organizatora dane Dyrektora szkoły oraz nauczycieli – Liderów Programu w szkole (np. imię i nazwisko), uzyskując uprzednio ich zgodę.
 4. W terminie rozstrzygnięcia rekrutacji ogłoszonym stronach Programu sus.ceo.org.pl/klubsus w zakładce „Jak zgłosić się do Klubu SUS”, Zgłaszający otrzyma wiadomość e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, stanowiące potwierdzenie uczestnictwa w Programie bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Programu. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu, bądź niezakwalifikowaniu Uczestnika do Programu.

§3

ZASADY PROGRAMU

 1. W ramach Programu Uczestnik podejmuje i realizuje wyzwanie dotyczące uczenia się i nauczania. W szczególności uczestnik zobowiązuje się, że:
  1. sformułuje wyzwanie, kryteria sukcesu oraz harmonogram realizacji wyzwania.
  2. Przeprowadzi w ciągu roku szkolnego 2020/2021 3 spotkania z asystentem szkoły (nie dotyczy szkół, które nie mają wyznaczonego asystenta szkoły).
  3. Przeprowadzi w roku szkolnym 2020/2021 co najmniej 4 spotkania zespołu nauczycieli realizującego wyzwanie.
  4. Liderzy wezmą udział w spotkaniach z liderami z innych szkół (stacjonarnych i zdalnych).
 2. Uczestnik może korzystać z różnorodnych form wsparcia zapewnionego przez organizatora. W szczególności:
  1. Dyrektor może wziąć udział w Konferencji Dyrektorów Klubu SUS, która odbędzie się 20-22 sierpnia 2020 w Wildze.
  2. Dyrektor może wziąć udział w Konferencji Sprawdzonych Praktyk Klubu SUS wiosną 2021.
  3. Dyrektor może wziąć udział w spotkaniach zdalnych Dyrektorek i Dyrektorów Klubu SUS.
  4. 2 liderów/liderki może wziąć udział w jesiennej konferencji Liderów Klubu SUS, wrzesień-październik 2020.
  5. 2 liderów/liderki może wziąć udział w Konferencji Sprawdzonych Praktyk Klubu SUS wiosną 2021,
  6. Liderzy lub inni nauczyciele mogą wziąć udział w spotkaniach zdalnych Klubu SUS,
  7. Dyrektor i/lub grupa nauczycieli może wziąć udział w 3 spotkaniach z Asystentem szkoły oraz korzystać z jego wsparcia zdalnego
  8. Uczestnik może skorzystać z 5 godzinnego warsztatu dla nauczycieli (do 30 osób) odbywającego się na terenie szkoły, dostosowanego do potrzeb szkoły związanych z realizacją wyzwania*, przygotowanego przez asystenta szkoły lub z jego udziałem.
  9. Dyrektor i/lub grupa nauczycieli może wziąć udział w spotkaniach partnerskich w szkołach należących do Klubu SUS, których celem jest wzajemne uczenie się nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń.
  10. Uczestnikowi przysługuje 20% zniżki w opłatach za: szkolenia w ramach programu Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych, kursy Internetowe w ramach programu Nauczycielska Akademia Internetowa oraz kursy internetowe OK Zeszyt oraz OK zeszyt - zaawansowany.
 3. Organizator w ramach Programu wykona następujące czynności:
  1. Opracowywanie materiałów pomocniczych do realizacji Programu.
  2. Organizowanie konferencji i warsztatów dla dyrektorów i nauczycieli – Liderów Programu w szkole
  3. Zapewnienie możliwości skorzystania z wizyt asystenta szkoły.
  4. Prowadzenie strony internetowej projektu http://sus.ceo.org.pl/laboratoria-i-klub-sus
  5. Archiwizację zebranych przez Zespoły materiałów i wykorzystywanie w publikacjach naukowych i edukacyjnych.

§4 

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

 1. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za uczestnictwo w Programie.

  Roczne opłaty wynoszą:

  Miejscowość do 20 tysięcy mieszkańców:

  Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 2800 zł

  Szkoła, w której uczy się od 151 do 300 uczniów 3000 zł

  Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 3200 zł

  Miejscowość powyżej 20 tysięcy mieszkańców:

  Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 3200 zł

  Szkoła, w której uczy się od 151 do 300 uczniów 3400 zł

  Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 3600 zł

 2. Opłata dla Uczestników, którzy brali udział w programie w roku szkolnym 2019-2020, jest obniżona o 50%.
 3. Opłata może być dokonana w całości w terminie do 31 października lub w równych ratach: I rata do 31 października, II rata do 31 stycznia w roku szkolnym, w którym szkoła bierze udział w programie. Wyboru płatności w całości lub w ratach Uczestnik dokonuje podczas zgłoszenia do Programu.
 4. Uczestnik może zwrócić się z wnioskiem o ustalenie indywidualnego harmonogramu opłat za Program.
 5. Opłatę za udział w Programie szkoła lub organ prowadzący wnosi na podstawie faktury przesłanej przez Organizatora.

§5

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi (Opiekunom/Zespołom), jak również udostępniane przez Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi - CEO.
 2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych – dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób następujący: „Copyright Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora.
 3. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora na Materiałach.
 4. Z chwilą przekazania przez Uczestnika (w tym Zespół/Opiekuna), w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne).
 5. Licencja obejmuje także:
  1. zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;
  2. zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;
  3. upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;
 6. Uczestnik/Opiekun oświadcza, że:
  1. nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;
  2. przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie.

  Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 7. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 5 li. a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu wyjaśnienia.
 8. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych.

§6

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie w rozliczeniu opłaty za udział w Programie zostaną uwzględnione koszty poniesione przez Organizatora w związku z dokonaniem na rzecz Uczestnika czynności określonych w §3 pkt. 10 Regulaminu.
 2. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i przekazanie ich sponsorowi przez Zgłaszających, Dyrektora lub nauczycieli - liderów oznacza brak dalszej możliwości udziału w programie i rozwiązanie umowy na udział w nim. W takiej sytuacji przetwarzanie danych osobowych przez CEO odbywa się wyłącznie w związku z zawartą wcześniej umową udziału w programie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

§7

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10. W sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: email dane.osobowe@ceo.org.pl lub telefonicznie: tel. 22 875 85 40.
 2. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje/uczy się osoba, nauczany przedmiot, klasa. W wypadku gdy doskonalenie nauczycieli realizowane jest przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Centrum Edukacji Obywatelskiej”, Organizator przetwarza też dane o dacie i miejscu urodzenia nauczyciela.
 3. Podanie danych osobowych przez Zgłaszających, Opiekunów, Członków Zespołów jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do Programu i zawarcia umowy.
 4. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), w celu możliwości dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu komunikowania się w sprawach związanych z udziałem w programach edukacyjnych (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji (ART. 6 ust.1 lit. C RODO).
 5. Informacje o działaniach i produktach edukacyjnych CEO otrzymywane są na podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dane o umowie, w tym dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.
 7. W wypadku gdy doskonalenie nauczycieli realizowane jest przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Centrum Edukacji Obywatelskiej”, dane o umowie, w tym Dane osobowe o dacie i miejscu urodzenia nauczyciela, powierzone zostaną do przetwarzania Placówce w celu wypełnienia przez nią obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego.
 8. Dane osobowe (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty mailowej, dane adresowe placówki edukacyjnej, w której pracujesz) są przekazywane do sponsora posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie danych jest dozwolone na mocy art. 49 ust. 1 RODO, tj. przekazanie nie jest powtarzalne, dotyczy ograniczonej liczby osób i jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadnione interesy Administratora.
 9. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.
 10. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 11. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane są do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.
 12. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.
 13. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego PUODO).

§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu: anna.dojer@gmail.com lub na adres pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: ”Uwagi do regulaminu Programu Klub SUS”.
 2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.