Dyrektorów szkół zapraszamy na Studia Podyplomowe Liderów Oświaty


                                          

10 maja 2016 r. rozpoczął się nabór na Studia Podyplomowe Liderów Oświaty.  Studia prowadzą wspólnie Centrum Edukacji Obywatelskiej, Collegium Civitas, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty.  Dyrektorów i wicedyrektorów zapraszamy do zgłoszenia się za pomocą formularza

Studia umożliwiają dyrektorom i wicedtrektorom szkół:

 • refleksję  nad  jakością własnego  przywództwa  w szkole,
 • skoncentrowanie się na procesach uczenia się uczniów i nauczania,
 • wprowadzenie przy wsparciu mentorów zmian w tym obszarze.

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

 • skutecznych i sprawdzonych metod uczenia się i nauczania,
 • zarzadzania zmianą w środowisku szkolnym,
 • kompetencji liderskich,
 • strategicznego przewodzenia w szkole.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek, którzy poprzez rozwój własny i pracę z radą pedagogiczną chcą poprawić jakość pracy swojej szkoły.

Czas trwania

Studia rozpoczynają się w marcu 2017 r. i trwają 3 semestry, do czerwca 2018 r.


Program

Program studiów obejmuje 315 godzin dydaktycznych realizowanych przez trzy semestry w trybie niestacjonarnym. Na program studiów składają się trzy przedmioty związane z poszerzaniem wiedzy i kompetencji w obszarach skutecznych metod uczenia się i nauczania, zarządzania zmianą w środowisku szkolnym oraz rozwoju kompetencji liderskich dyrektorów szkół:

I. Istota uczenia się

II. Zmiana - projekt w obszarze uczenia się uczniów

III. Przywództwo edukacyjne

 

Aktywności słuchaczy

Studia obejmują:

 • 7 zjazdów w tym:
  • 4 zjazdy  w Collegium Civitas w Warszawie (w tym obronę prac dyplomowych), 
  • 3 zjazdy w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze niedaleko Warszawy,
 • 1 wizytę w szkole, z którą ustanowiono partnerstwo w ramach studiów.
 • interaktywny kurs internetowy polegający na samodzielnej pracy przy wsparciu mentora.

 

Zasady realizacji studiów

W trakcie studiów słuchacz:

 • ​uczestniczy w warsztatach i wykładach przewidzianych programem studiów,
 • przechodzi 6 modułów w interaktywnym kursie internetowym bezpośrednio związanym z tematyką zajęć. W każdym module słuchacz :
  • zapozna się z materiałami dydaktycznymi,
  • wykona zadanie praktyczne (np. zaplanuje i przeprowadzi spotkanie z radą pedagogiczną, przeprowadzi mini badanie i in.)
  • napisze sprawozdanie z wykonanego zadania,
  • przeczyta sprawozdanie innego słuchacza i napisze do niego komentarz,
  • weźmie udział w dyskusji na forum studiów.
 • przygotowuje projekt dyplomowy czyli zaplanuje,  wdroży oraz dokona ewaluacji zmiany dotyczącej uczenia się i nauczania w swojej szkole. Doświadczenia z projektu zmiany są podstawą do napisania pracy dyplomowej.
 • powołuje zespół ds. zmiany w szkole,
 • otrzymuje indywidualne wsparcie mentora, który wspierać go będzie w realizacji i opisaniu procesu zmiany w pracy dyplomowej,
 • ustanawia partnerstwo z innym dyrektorem oraz przeprowadzeni wizytę partnerską w jego szkole.

 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • obecność na wszystkich zajęciach,
 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów,
 • aktywność w kursie internetowym i zaliczenie modułów,
 • wykonanie projektu dyplomowego i prezentacja pracy dyplomowej

Obrona

Studia kończą się obroną - prezentacją zmiany. Słuchacz prezentuje proces wprowadzania zmiany w swojej szkole  w zakresie uczenia się i nauczania, realizowanej w trakcie trwania studiów.

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Opłaty

Studia trwają 3 semestry. Całkowity koszt 1 semestru studiów wynosi 1600 zł. Dla dyrektorów szkół biorących udział w działaniu programu Szkoła Ucząca Się – Całościowy Rozwój Szkoły  - poziom podstawowy opłata za jeden semestr wynosi 1267zł.

 

Informacje

koordynatorka SPLO - Agnieszka Świeczka

agnieszka.swieczka@ceo.org.pl

www.lideroswiaty.pl

tel. 22 622 00 89 wew. 219