Narzędzia samooceny pracy szkoły


Diagnozowanie pracy szkoły w przewidywanych obszarach zmiany to jeden z warsztatów w ramach przedmiotu Zmiana - projekt w obszarze uczenia się uczniów na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty dla dyrektorów szkół. Na marcowym zjeździe rocznika 2015 warsztat ten prowadziły dyrektorki szkół - konsultantki SPLO - Joanna Walczak z Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu oraz Bogumiała Wiatrak z XLIII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, która tak opowiada o swoim warsztacie:

 

"Podczas warsztatu dokonaliśmy przeglądu narzędzi, których używają  dyrektorzy, by uzyskać wiedzę na temat funkcjonowania szkoły w różnych obszarach.

Głównym celem warsztatu było jednak zapoznanie studentów z metodą diagnozy „profil szkoły”. Przedstawioną metodę wyróżnia spośród innych to, że zakłada ona udział w diagnozie wszystkich interesariuszy szkoły: nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników niepedagogicznych itd. Diagnoza dokonywana jest z różnych perspektyw. Mamy do czynienia z partycypacją wszystkich osób zainteresowanych kondycją szkoły. Z punktu widzenia dyrektora szkoły jest to krok w stronę przywództwa partycypacyjnego, które zakłada współdecydowanie różnych grup w obszarze rozwoju szkoły, stawianie wspólnych celów i ponoszenie odpowiedzialności za efekty podjętych działań.

Wiele emocji wzbudziła część warsztatu, podczas której symulowaliśmy - odgrywaliśmy debatę o szkole X, tworzyliśmy graficzny profil szkoły, analizowaliśmy rozbieżności w postrzeganiu pewnych problemów oraz stawialiśmy wnioski do realizacji. Wielu dyrektorów po warsztacie postanowiło wykorzystać omówioną metodę w swoich placówkach."

Chętnych do zapoznania się bliżej z samooceną pracy szkoły zapraszamy na Studia Podyplomowe Liderów Oświaty.