Program


Ramowy program edycji X SPLO - rocznik 2017

 

Na program studiów* składają się trzy przedmioty służące rozwijaniu kompetencji w obszarach skutecznych metod uczenia się i nauczania, zarządzania zmianą w środowisku szkolnym oraz  przywództwa edukacyjnego.

I. Istota uczenia się
Zakres tematyczny:
 • ocenianie kształtujące,
 • motywowanie uczniów,
 • monitorowanie jakości uczenia i nauczania,
 • konstruktywizm poznawczy.
W wyniku realizacji programu uczestnik zajęć:
 • pozna nowe koncepcje dotyczące nauczania i uczenia się ucznia,
 • zrozumie znaczenie oceniania kształtującego i motywowania ucznia w szkole,
 • przygotuje się do rozpoznania klimatu społecznego w szkole,
 • przygotuje się do monitorowania jakości uczenia i nauczania,
 • wprowadzi elementy oceniania kształtującego w życie szkoły,
 • przeprowadzi monitorowanie wybranego obszaru i podejmie dyskusję na temat wyników,
 • sprawdzi zakres stosowania motywowania podczas lekcji w szkole i wskaże możliwości w tym zakresie,
 • podejmie dyskusję na temat znaczenia autonomii ucznia w procesie uczenia się.

 

 

II. Zmiana - projekt w obszarze uczenia się uczniów
Zakres tematyczny:
 • planowanie zmiany,

 • kierowanie zmianą,

 • realizacja projektów zmiany uczestników studiów.

Przyjmuje się, że w wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik zajęć:

 • pozna zasady planowania i wdrażania zmiany,

 • zaprojektuje zmianę w szkole,

 • przedstawi plan wdrożenia zmiany wybranego obszaru,

 • wdroży zmianę,

 • będzie podejmował dyskusję na temat swoich działań z innymi słuchaczami studiów,

 • opisze wprowadzoną zmianę,

 • przedstawi oczekiwania co do efektów wdrożenia zmiany.

III. Przywództwo edukacyjne
Zakres tematyczny:
 • przewodzenie: komunikowanie się, współpraca, dialog,

 • wizja, misja, strategia w pracy szkoły: budowanie wspólnych strategii; wizja, misja i wartości w szkole,

 • samoocena pracy szkoły.

Przyjmuje się, że w wyniku realizacji programu uczestnik zajęć:

 • pozna zasady i zrozumie znaczenie właściwej komunikacji, motywowania, współpracy,

 • nabędzie umiejętności właściwego komunikowania się w grupie,

 • podejmie próbę delegowania uprawnień w swoim zespole,

 • zrozumie konsekwencje stosowania określonego stylu zarządzania placówką dla nauczycieli, pracowników, uczniów i ich rodziców,

 • pozna strukturę organizacji,

 • ustali zasoby rozwoju organizacyjnego,

 • nabędzie umiejętność bycia liderem w tworzeniu wizji, misji i wartości własnej szkoły,

 • pozna sposób budowania wizji i misji szkoły oraz sposoby określania celów,

 • przedstawi refleksje na temat funkcjonowania wizji i misji w swojej szkole,

 • pozna teorie jakości,

 • pozna zasady dokonywania samooceny jako procesu,

 • zrozumie znaczenie dokonywania samooceny działań,

 • wdroży samoocenę w pracę szkoły,

 • opisze działanie samooceny w swojej szkole.

 

*program może ulec nieznacznym zmianom