Program


Ramowy program edycji X SPLO - rocznik 2017

 

Na program studiów* składają się trzy przedmioty związane z poszerzaniem wiedzy i kompetencji w obszarach skutecznych metod uczenia się i nauczania, zarządzania zmianą w środowisku szkolnym oraz rozwoju kompetencji liderskich dyrektorów szkół.

I. Istota uczenia się
Zakres tematyczny:
 • ocenianie kształtujące,
 • motywowanie uczniów,
 • monitorowanie jakości uczenia i nauczania,
 • konstruktywizm poznawczy.
Przyjmuje się, że w wyniku realizacji programu uczestnik zajęć:
 • pozna nowe koncepcje dotyczące nauczania i uczenia się ucznia,
 • zrozumie znaczenie oceniania kształtującego i motywowania ucznia w szkole,
 • przygotuje się do rozpoznania klimatu społecznego w szkole,
 • przygotuje się do monitorowania jakości uczenia i nauczania,
 • wprowadzi elementy oceniania kształtującego w życie szkoły,
 • przeprowadzi monitorowanie wybranego obszaru i podejmie dyskusję na temat wyników,
 • sprawdzi zakres stosowania motywowania podczas lekcji w szkole i wskaże możliwości w tym zakresie,
 • podejmie dyskusję na temat znaczenia autonomii ucznia w procesie uczenia się.

 

 

II. Zmiana - projekt w obszarze uczenia się uczniów
Zakres tematyczny:
 • planowanie zmiany,
 • kierowanie zmianą,
 • realizacja projektów zmiany uczestników studiów.

Przyjmuje się, że w wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik zajęć:

 • pozna zasady planowania i wdrażania zmiany,
 • zaprojektuje zmianę w szkole,
 • przedstawi plan wdrożenia zmiany wybranego obszaru,
 • wdroży zmianę,
 • będzie podejmował dyskusję na temat swoich działań z innymi słuchaczami studiów,
 • opisze wprowadzoną zmianę,
 • przedstawi oczekiwania co do efektów wdrożenia zmiany.

III. Przywództwo edukacyjne
Zakres tematyczny:
 • przewodzenie: komunikowanie się, współpraca, dialog,
 • wizja, misja, strategia w pracy szkoły: budowanie wspólnych strategii; wizja, misja i wartości w szkole,
 • samoocena pracy szkoły.

Przyjmuje się, że w wyniku realizacji programu uczestnik zajęć:

 • pozna zasady i zrozumie znaczenie właściwej komunikacji, motywowania, współpracy,
 • nabędzie umiejętności właściwego komunikowania się w grupie,
 • podejmie próbę delegowania uprawnień w swoim zespole,
 • zrozumie konsekwencje stosowania określonego stylu zarządzania placówką dla nauczycieli, pracowników, uczniów i ich rodziców,
 • pozna strukturę organizacji,
 • ustali zasoby rozwoju organizacyjnego,
 • nabędzie umiejętność bycia liderem w tworzeniu wizji, misji i wartości własnej szkoły,
 • pozna sposób budowania wizji i misji szkoły oraz sposoby określania celów,
 • przedstawi refleksje na temat funkcjonowania wizji i misji w swojej szkole,
 • pozna teorie jakości,
 • pozna zasady dokonywania samooceny jako procesu,
 • zrozumie znaczenie dokonywania samooceny działań,
 • wdroży samoocenę w pracę szkoły,
 • opisze działanie samooceny w swojej szkole.

 

*program może ulec nieznacznym zmianom

 

 PLAN STUDIÓW rocznika 2015 *

 

*plan studiów może ulec niezlacznym zmianom