Program


Program studiów obejmuje 3 główne bloki tematyczne:

 

1. Nauczanie - uczenie się

Pogłębienie wiedzy na temat uczenia się uczniów:

 • diagnoza prowadzonego w szkole nauczania i uczenia się prowadzona takimi metodami jak: metodami „profil szkoły”, spacer edukacyjny, obserwacja koleżeńska, mini badania;

 • identyfikacja czynników wpływających na uczenie się uczniów z wykorzystaniem wniosków z badań Johna Hattiego, doświadczeń programu SUS i własnych doświadczeń słuchaczy;

 • koncepcja oceniania kształtującego oraz z OK-zeszytu;

 • strategie wzmacniania samosterowności uczniów;

 • koncepcja zadania edukacyjnego i sposoby jej wykorzystania (Richard Elmore);

 • koncepcja i metody rozwijania kompetencji kluczowych oraz proinnowacyjnych.

2. Przywództwo edukacyjne

Przywództwo edukacyjne, zarządzanie szkołą ze szczególnym uwzględnieniem pracy szkoły w sytuacji kryzysowej:

 • przywództwo edukacyjne (określenie przez dyrektora własnego miejsca w radzie pedagogicznej);

 • wprowadzanie lub wzmacnianie w szkole „przywództwa rozproszonego”, wykorzystanie w zarządzaniu koncepcji nauczycieli – liderów nauczania;

 • wykorzystanie osobistych doświadczeń dyrektora jako ucznia, nauczyciela, lidera w doskonaleniu własnego przywództwa edukacyjnego;

 • kultura organizacyjna szkoły sprzyjająca poprawie nauczania i uczenia się,

 • sposoby wprowadzania i rozwijania nauczania wykorzystującego koncepcję oceniania kształtującego;

 • różne style przywództwa; rozpoznanie własnego stylu przywództwa, określenie jego zalet i wad;

 • zarządzanie czasem pracy dyrektora;

 • określenie potencjału do rozwoju rady pedagogicznej w szkole;

 • znaczenie motywacji wewnętrznej, budowanie poczucia sensu własnej pracy;

 • komunikacja, budowanie relacji w szkole poprzez język – relacje wspierające/osłabiające;

 • rozpoznawanie własnych mocnych stron jako dyrektora i pomoc innym słuchaczom w rozpoznaniu ich mocnych stron. 

3. Wprowadzanie zmiany

 • wprowadzanie niedużej zmiana w czynnościach organizacyjnych dyrektora pozwalających usprawnić zarządzanie szkołą w wykorzystaniem praktyk innych słuchaczy - dyrektorów i własnych analiz;

 • wprowadzanie do własnej szkoły zmiany poprawiającej uczenie się uczniów.

 

Program może ulec niewielkim zmianom.