Odpowiadamy na potrzeby uczniów


Podczas diagnozy naszej szkoły uczniowie ostro skrytykowali lekcje, stwierdzili, że są nieciekawe i nie motywują ich do pracy. Zrozumieliśmy, że oczekują czegoś więcej niż tylko przekazywania wiedzy za pomocą tradycyjnych metod nauczania. Aby uatrakcyjnić zajęcia oraz pomóc uczniom w nauce, postanowiliśmy zastosować różnorodne metody pracy oraz wprowadzić na wszystkich lekcjach elementy oceniania kształtującego – opowiada Beata Prus z Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu.

 

Dlaczego taka zmiana: odpowiadamy na potrzeby uczniów

Zmianę zatytułowałam: SzałoweUlubionePasjonująceEmocjonująceRadosne LEKCJE, bowiem moim zamiarem było poprzez wprowadzenie różnorodnych metod nauczania i stosowanie elementów oceniania kształtującego sprawić, aby lekcje stały się dla uczniów atrakcyjne

Aby stać się nowoczesną szkołą, otwartą na potrzeby uczniów i przygotowaną do zmian musimy zmienić własne sposoby nauczania. Nie wystarczy tu wiedza encyklopedyczna, tablica (nawet interaktywna) i kreda. Coraz większa konkurencja między szkołami oraz różne sposoby pozyskiwania uczniów wymuszają zapewnienie oferty najlepszej z możliwych, a tylko otwarta postawa nauczycieli, nieustanne doskonalenie się i poszukiwanie nowatorskich metod pracy zapewni sukces szkole.

 

Działania, które się sprawdziły: wspieranie pracy zespołowej

Począwszy od roku szkolnego 2011/2012 przeprowadziłam wśród nauczycieli szkolenia w zakresie umiejętności interpersonalnych i pracy w grupie. Wykorzystałam także nauczycieli, którzy wcześniej sprawdzili się w pracy zespołowej do powoływania ich w kolejnych zespołach, aby dzielili się z innymi własnymi umiejętnościami zgodnej współpracy.


Kontynuowałam także, realizowane już od jakiegoś czasu, działania integrujące całe grono pedagogiczne, czyli wspólne wycieczki autokarowe, spotkania świąteczne oraz wieczorki taneczne.


Spotykałam się z nauczycielami, przysłuchiwałam się ich opiniom, pytałam o szczegóły wprowadzania kolejnych zadań. Uczestniczyłam wraz z nauczycielami we wszystkich szkoleniach. Na każdym zebraniu rady pedagogicznej podkreślałam zaangażowanie nauczycieli. O wprowadzanych zmianach mówiłam na zebraniach z rodzicami i podczas spotkań z uczniami.

 

 

Rezultaty: nauczyciele współpracują ze sobą i dostosowują swoje nauczanie do ucznia

Dzięki wprowadzonej zmianie nauczyciele zrozumieli, że muszą dostosowywać swoje metody pracy do możliwości i oczekiwań uczniów. Zdali sobie sprawę, że skuteczne nauczanie polega na bieżącym monitorowaniu postępów uczniów oraz ewaluacji własnych działań.

Ogromną korzyścią wynikającą z wdrożenia zmiany było nawiązanie współpracy pomiędzy nauczycielami. Zgodnie z zasadami empowermentu nastąpiło przy tym dzielenie się wiedzą i co mnie bardzo ucieszyło wszyscy zgodnie współdziałali ze sobą, niezależnie od stażu pracy i doświadczenia. Przy okazji mogłam poznać pewne, nieznane mi wcześniej, talenty nauczycieli.

Znacznie poprawiła się atmosfera pracy, stworzyły się życzliwe relacje, a wszyscy dążyli do wspólnego celu – innymi słowy tworzyliśmy kulturę empowermentu.

 

 

Co dalej: OK i lekcje otwarte


Sądzę, że w kolejnych latach nie będę już musiała nikogo przekonywać do stosowania elementów oceniania kształtującego, ponieważ wykorzystanie celów lekcji i nacobezu stało się w naszej szkole powszechną praktyką, a niektórzy uczniowie wręcz sami domagają się zakresu wymagań przed pracami pisemnymi czy sprawdzianami.


Chciałabym w kolejnym roku zachęcić nauczycieli do wprowadzania nowych elementów OK, np. informacji zwrotnej, oceny koleżeńskiej. Sądzę, że szkolni liderzy OK pomogą mi rozpowszechniać te elementy, które obecnie są już stosowane przez pewną grupę naszych nauczycieli.


Chciałabym kontynuować dobre praktyki związane z prowadzeniem lekcji otwartych, które okazały się bardzo ciekawą formą wymiany doświadczeń, a także bliższego poznania się. Podczas tych zajęć nauczyciele mieli możliwość pokazać własny warsztat pracy, przedstawić najciekawsze metody i techniki aktywizujące uczniów. Szczególnie było to korzystne dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole, którzy dopiero poszukiwali własnego stylu nauczania.


Planuję również kontynuować spotkania szkoleniowe dotyczące oceniania kształtującego. Będzie to potrzebne zwłaszcza nowym nauczycielom, którzy nie realizowali wcześniej OK.


Szczególnie cenne i godne kontynuowania okazało się badanie oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli, dzięki któremu uzyskaliśmy rzetelne informacje na temat pracy szkoły. Zamierzam korzystać z tej formy diagnozy, aby dostosowywać kierunki kolejnych zmian do aktualnych potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego.

 

 

Beata Prus, Zespół Szkół Nr 7 w Kaliszu: Szkoła Podstawowa Nr 10 i Gimnazjum Nr 7, SzałoweUlubionePasjonująceEmocjonująceRadosne LEKCJE

 

Opracowanie Magdalena Pater

 

Zachęcamy do zapoznania się z innymi zmianami w szkołach przeprowadzonych przez słuchaczy SPLO. Linki znajdą Państwo poniżej, w sekcji „Zobacz także”