Studia, które zmieniają szkołę


7 i 8 czerwca były dniami, w których dyrektorzy szkół – słuchacze SPLO rocznika 2011 spotkali się na ostatnim zjeździe.  Podsumowali swoją półtoraroczną naukę i zdobywanie doświadczeń we wprowadzeniu zmiany do placówek oświatowych, którymi kierują.  Wszyscy prezentowali proces wprowadzenia zmiany w swojej szkole oraz przedstawiali skutki, jakie zmiana wniosła do pracy uczniów, nauczycieli i ich samych.

Trzy czwarte dyrektorów szkół obecnych na spotkaniu uruchomiło zmianę poprzez wprowadzenie, doskonalenie i systematyczne wykorzystanie oceniania kształtującego. Dzięki temu uczniowie uczą się świadomie i zyskali większe wsparcie w tym procesie, nauczyciele mają sposób na poprawienie efektywności nauczania, dyrektorzy delegują niektóre uprawnienia na liderów OK i stosują obserwacje lekcji w zmienionej formule a także organizują współpracę nauczycieli w zespołach skupionych na rozwijaniu metod nauczania. W części szkół organizowane są OK – obserwacje, które pozwalają nauczycielom czerpać z doświadczeń koleżanek i kolegów, podejmować zespołowe dyskusje o nauczaniu i integrować działania prowadzące do osiągania coraz lepszych rezultatów dydaktycznych.

Zjazd  rozpoczął wykład inauguracyjny wygłoszony przez  prof. Andrzeja Blikle na temat inteligencji emocjonalnej, jako determinanty sukcesu życiowego.  Słuchacze dowiedzieli się, że każdy posiada dokładnie 5 spośród 34 talentów istniejących w obszarze inteligencji emocjonalnej, że największą przestrzenią do rozwoju jest obszar talentów  i poznali znaczenie tego faktu dla  zarządzania firmą, którą jest szkoła. 

Najważniejszą część zjazdu stanowiło podsumowanie prac dyplomowych w postaci prezentacji wprowadzonej zmiany dokonane przez wszystkich dyrektorów i wicedyrektorów szkół obecnych na spotkaniu. Prezentacje były okazją do pochwalenia się znaczącymi osiągnięciami w zarządzaniu zmianą oraz  kolejną  sposobnością  do wymiany doświadczeń. Przykłady tematów zmian w szkołach:

1.       Anna Bros – Krymer, Wprowadzenie elementów oceniania kształtującego droga do podniesienia świadomości i odpowiedzialności uczniów za własną naukę i rozwój;

2.       Halina Godlewska, Podniesienie efektywności uczenia się poprzez wprowadzenie elementów oceniania kształtującego;

3.       Jolanta Szałkowska, Wprowadzenie w wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli obserwacji OK;

Uczestnicy zjazdu z uwagą odebrali wykład Jacka Strzemiecznego zamykający SPLO. Jego tematem było „Widoczne nauczanie i uczenie się – deprywatyzacja nauczania”. Wykład naświetlił jak właściwie rozumieć autonomię nauczyciela w nauczaniu i jak rozpoznawać oraz pracować nad tym, by proces nauczania był widoczny.

Uroczystego wręczenia dyplomów absolwentom SPLO  dokonała kierowniczka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty Katarzyna Znaniecka-Vogt. Zanim to nastąpiło dyrektorzy szkół na moment wrócili pamięcią do pozytywnych i przełomowych momentów  towarzyszących wspólnym studiom. W krótkich wypowiedziach wrócili oni przede wszystkim do spotkań z ludźmi, którzy inspirowali ich do działań. Często wspominali wykłady prof.  Jana Potworowskiego, kontakty i relacje z innymi  ludźmi, którzy podczas studiów  wspierali rozwój osobisty dyrektorów, pomagali w określeniu kierunków zmian, dopingowali w dążeniu do osiągnięcia celów, rozbudzali i podtrzymywali motywację. Wielu absolwentów SPLO przekazało krótką refleksję na temat tego, co zyskali w czasie swoich półtorarocznych studiów. Znamienna była wypowiedź jednej z uczestniczek spotkania, która stwierdziła: „ Nie sposób wymienić wszystkiego, co dały mi spotkania podczas studiów. Szkoda, że tego wszystkiego nie wiedziałam zaczynając kadencję dyrektora szkoły” .

Trudno było się rozstać. O powstałych więziach świadczyły liczne wypowiedzi, w których dyrektorzy szkół  sygnalizowali potrzebę dalszych spotkań,  zacieśniania współpracy między nimi oraz nauczycielami z podległych im placówek. Absolwenci SPLO wiedzą, że doświadczenia wyniesione ze studiów będą miały zastosowanie podczas wielu lat ich pracy nad podnoszeniem jakości nauczania i wprowadzania kolejnych zmian prowadzących do rozwoju szkół, którymi kierują.

Małgorzata Ostrowska