Szkoła Letnia Rocznika 2012


W dniach 8-11 maja odbył się zjazd letni Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Danuta Sterna i Laura Piotrowska otwierając spotkanie zachęcały dyrektorów do refleksji nad swoimi celami i planowanymi zmianami. Słuchacze dyskutowali też o celach zjazdu jakimi były: zdobycie wiedzy na temat zmiany i umiejętności potrzebnych w zarządzaniu zmianą, uświadomienie sobie, jakie zasoby ludzkie znajdują się we własnej Radzie Pedagogicznej.

Następnie odbył się warsztat z oceniania kształtującego, dla wielu osób będący inspiracją do wprowadzanej zmiany.

 

Podczas warsztatu  Planowanie zmiany przeprowadzonego przez dr Danutę Elsner uczestnicy tworzyli mapę drogową zmiany - każdy model był inny, bo zmianę trzeba dostosować do realiów szkoły. Z przedstawionych map wynikało, że zmiana wyższego rzędu to proces złożony, nieliniowy, niedookreślony, nieprzewidywalny, powolny, trudno sterowalny i niekończący się.

 

Na warsztatach prof. Jana Potworowskiego uczestnicy zastanawiali się, jak być efektywnym dyrektorem i jak budować współpracę w gronie nauczycieli. Dyrektorzy tworzyli obraz rady pedagogicznej używając żetonów, słomek i papierowych strzałek. Pomogło im to spojrzeć na swoją radę pedagogiczną z lotu ptaka i przeanalizować, w jaki sposób delegowanie może pomóc wprowadzić zmianę. Elżbieta Zapłata-Szwedziak, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Luboniu, powiedziała, że dzięki warsztatowi będzie miała „Świadomość zasobów ludzkich we własnej radzie pedagogiczne” i zwróci uwagę na „relacje i delegowanie zadań, wsparcie w procesie nauczania i uczenia się uczniów na lekcji”.

 

Dla dyrektorów ciekawe i cenne było poznanie metody OK - obserwacji. Magdalena Rogowska, wicedyrektorka Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łazach stwierdziła, że tę metodę pracy „warto zaproponować zespołom, jako podniesienie efektywności ich pracy i budowanie dobrych relacji jednocześnie wspierających nauczanie i uczenie się”. Barbara Chylewska, dyrektorka Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Ostrowcu natomiast po szkoleniu planuje:  „Zastosuję i wdrożę jedną z form doskonalenia pracy nauczycieli, uczymy się od siebie wzajemnie – lekcja koleżeńska”.

 

Podczas wykładu Jacek Strzemieczny opowiadał o profesjonalizacji zawodu nauczyciela. Odwołując się do badań profesora Hattiego, mówił co ma największy wpływ na uczenie się uczniów.

 

Ważnym elementem zjazdu były spotkania w kręgach słuchaczy, gdzie dyrektorzy zarówno podsumowywali dzień, dyskutowali na temat warsztatów, w których brali udział, jak i dzielili się swoimi doświadczeniami w pracy w szkołach.

 

Dyrektorzy docenili atmosferę panującą na zjeździe. W czwartek odbył się grill, podczas którego kręgi słuchaczy między innymi prezentowały i odgadywały okejowe kalambury.

 

Co było ważne dla uczestników zjazdu? Według Marty Papis, dyrektorki  Gimnazjum im. ks. kan. M. Maciejewskiego. „Szczególnie istotne jest dla mnie pozyskanie informacji związanych z wprowadzeniem zmiany oraz przekonanie, że wiąże się ona z możliwością podzielenia jej na małe kroki i o tym, jak pozyskać entuzjastów w gronie. Ważne jest również przekazywanie informacji przez innych uczestników SPLO dotyczących pracy, wymiana doświadczeń”.

 

Elżbieta Zapłata-Szwedziak ze szkoły Podstawowej w Luboniu mówiła, że podczas zjazdu ważne były „Integracja i refleksja nad własnym procesem uczenia się”. Barbara Chylewska wyjeżdża z następującą refleksją: „Częściej zastosuję prezentowane metody pracy w formie rad szkoleniowych, warsztatowych w gronie pedagogicznym w myśl zasady: nauczyciel wzorem dla uczniów, potrafi współpracować w grupie i uczy tego uczniów”

 

Dyrektorzy rozjechali się do swoich szkół pełni energii do wprowadzania zmian w swoich szkołach.