Wspieramy uczniów w uczeniu się


Zmieniło się wiele. Zmieniła się atmosfera – jest więcej wzajemnej życzliwości, postrzegamy rodzica, jako sojusznika, a i rodzice chętniej podejmują współpracę. Bardzo dużo się dzieje. Tak zmiany w swojej szkole opisuje Dorota Pintal, dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, która w swojej szkole wprowadziła elementy oceniania kształtującego oraz techniki angażujące i motywujące uczniów, aby wspierać ich w uczeniu się.


Dlaczego taka zmiana: nudne lekcje

rowadzona w szkole ewaluacja wewnętrzna (profil szkoły, badania ankietowe, obserwacje lekcji) wskazywała na problemy związane z ocenianiem i organizowaniem procesu lekcyjnego. Ujawniony problem dotyczył wszystkich nauczycieli. Uczniowie nie angażowali się w proces uczenia się, oczekiwali gotowych rozwiązań, nie byli zainteresowani rozwojem. Nauczyciele stale poszukiwali metod motywujących i angażujących uczniów, sięgając jednak, po te, ich zdaniem, sprawdzone w minionych latach. Zmiana zatem była nieunikniona.


Postanowiliśmy wdrożyć wszystkie elementy oceniania kształtującego w klasach IV szkoły podstawowej i klasach I gimnazjum. W pozostałych oddziałach zdecydowaliśmy o wprowadzeniu celów lekcji, nacobezu i informacji zwrotnej oraz pytań kluczowych.


Sposób wprowadzenia zmiany


Szkolenie w zakresie stosowania elementów oceniania kształtującego przeszło około 30 nauczycieli (ponad połowa z tych, którzy prowadzą zajęcia edukacyjne).


Czterech nauczycieli ukończyło w ramach Nauczycielskiej Akademii Internetowej kurs dla liderów oceniania kształtującego w szkole.


W ramach nadzoru pedagogicznego prowadzona była obserwacja lekcji z uwzględnieniem sposobu komunikowania uczniom celu, technik zadawania pytań, uzyskiwania informacji zwrotnej. Nauczyciele przeprowadzali także wzajemne obserwacje lekcji, dzięki czemu mogli czerpać z umiejętności i doświadczeń innych.


Biblioteka szkolna została zaopatrzona w stosowną literaturę.


Liderzy oceniania kształtującego przeprowadzili szkolenie na szkolnej platformie MOODLE dla 12 nauczycieli.


Co się sprawdziło: szkolenia nauczycieli


Szkolenia dla nauczycieli prowadzone przez zewnętrzne firmy, samodoskonalenie nauczycieli z wykorzystaniem materiałów dostępnych w szkole i gromadzonych przez innych nauczycieli


Zastosowanie platformy zdalnego nauczania do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli, wymiany doświadczeń między nauczycielami i wreszcie do współpracy z uczniem i rodzicami.


Rezultaty: zmiany, zmiany, zmiany

Uczniowie i rodzice zauważają zmianę w organizacji procesu lekcyjnego. Lekcje są ciekawsze, a uczeń bardziej świadomy tego, co powinien umieć.


Najcenniejsze jest jednak to, że potrzebę zmiany zauważają nauczyciele. Są coraz bardziej świadomi, iż właśnie zmiana metod pracy może przyczynić się do podniesienia efektywności kształcenia. Dlatego duża grupa nauczycieli w ocenianiu kształtującym zaczyna upatrywać przyszły sukces.


Ważne dla mnie są też wyniki badań prowadzonych wśród uczniów, rodziców. Nastąpił znaczący wzrost zadowolenia ze szkoły (zbadany ankietą, wyniki porównane do wcześniejszych, badamy zadowolenie w każdym roku).


W zasadzie jak zaczynam się dłużej zastanawiać to zmieniło się wiele. Zmieniła się atmosfera – jest więcej wzajemnej życzliwości, postrzegamy rodzica, jako sojusznika, a i rodzice chętniej podejmują współpracę. Bardzo dużo się dzieje.


Co dalej: utrwalenie zmiany

Przed nami najważniejsze zadanie - utrwalenie zmiany. W trakcie wdrażania projektu wykształciły się nowe postawy i zachowania nauczycieli związane z ocenianiem i motywowaniem, które należy w najbliższym czasie włączyć do obowiązujących w szkole zasad postępowania. Powstaną zapewne nowe procedury regulujące funkcjonowanie szkoły, związane z ocenianiem kształtującym. Te nowe zasady postępowania zostaną ustalone w następujących obszarach pracy szkoły: uczenie się uczniów, wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli (WDN), sprawowanie nadzoru pedagogicznego, współpraca z rodzicami.

 

Dorota Pintal, Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, Podniesienie efektywności nauczania i uczenia się, doskonalenie organizacji procesu lekcyjnego

 

Opracowanie Magdalena Pater

 

Zachęcamy do zapoznania się z innymi zmianami w szkołach przeprowadzonych przez słuchaczy SPLO. Linki znajdą Państwo poniżej, w sekcji „Zobacz także”