SUS POLECA: Weekendy z English Teaching PAFW


Weekendy z English Teaching (WET) są to otwarte szkolenia metodyczne kierowane do nauczycieli języka angielskiego uczących w przedszkolach i szkołach publicznych każdego szczebla na wsiach i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców. W jednym roku szkolnym można skorzystać tylko z jednego szkolenia.

Szkolenia prowadzone są przez wybitnych specjalistów z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego (więcej szczegółów w zakładce Nasi trenerzy). Tematyka szkoleń weekendowych jest każdorazowo dostosowywana do potrzeb i oczekiwań uczestników zgłaszanych podczas badań potrzeb szkoleniowych realizowanych w ramach różnych działań programu English Teaching.

Jedno szkolenie obejmuje 18 godzin warsztatów (od piątku od popołudnia do niedzieli do południa). Zakwalifikowani nauczyciele nie ponoszą realnych kosztów szkolenia, wnoszą jedynie opłatę symboliczną w wysokości 80 zł oraz ponoszą koszty dojazdu na szkolenie.

O udział w szkoleniach weekendowych nie mogą ubiegać się osoby zakwalifikowane do ETAs oraz ETAs for Youngsters.

Autorem i fundatorem programu English Teaching jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW).

Nabór 2018/2019

Nabór wniosków na szkolenia WET realizowane w roku szkolnym 2018/19 rozpoczniemy 1 października 2018 r. o godz. 8:00, a zakończymy 14.10.2018 (godz. 23:59). Nabór prowadzony będzie wyłącznie on-line, poprzez system naboru wniosków Programu English Teaching:

http://www.englishteaching.org.pl --> system-obslugi-wnioskow

Do udziału w szkoleniach w ramach ścieżki Weekendy z English Teaching (WET) zapraszamy nauczycieli języka angielskiego z przedszkoli i szkół publicznych z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Szkolenia WET przeznaczone są dla nauczycieli języka angielskiego ze szkół i przedszkoli publicznych z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, którzy nie uczestniczyli i nie uczestniczą w bieżącej (2018-2019) edycji English Teaching Activities oraz English Teaching Activities for Youngsters. Każdy może zgłosić się maksymalnie na jedno szkolenie. W przypadku braku miejsc, w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby, które dotychczas nie brały udziału w szkoleniach Programu ET. Na każde ze szkoleń zakwalifikujemy około 50 osób. W jednym roku szkolnym można skorzystać tylko z jednego szkolenia.

 

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy uważnie zapoznać się z ofertą tematyczną oraz notami biograficznymi trenerów (kliknięcie w link otwiera dokument PDF):

Szkolenie 1: Warszawa, 23-25 listopada 2018 r., szkolenie okolicznościowe

Szkolenie 2: Warszawa, 14-16 grudnia 2018 r., szkolenie okolicznościowe

Szkolenie 3: Kraków, 25-27 stycznia 2019 r., szkolenie metodyczne

Uwaga! Szkolenia okolicznościowe są zbliżone treścią do szkoleń okolicznościowych realizowanych w poprzednich edycjach WET. Osobom, które brały udział w tego typu szkoleniu w edycji 2017/2018 sugerujemy wybór szkolenia metodycznego w Krakowie.

 

Potwierdzenia o zakwalifikowaniu na szkolenie nie będą rozsyłane pocztą. 

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w każdym ze szkoleń zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej najpóźniej 14 dni przed szkoleniem.

 

Osoba, która wypełni ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE i zostanie zakwalifikowana do udziału, a nie będzie uczestniczyła w zajęciach, zostanie pozbawiona późniejszej możliwości udziału w Programie, dlatego należy sprawdzić w Internecie listę osób zakwalifikowanych.

 

Szkolenia rozpoczynają się w piątek o godz. 15.00, a kończą w niedzielę o godz. 13.00. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest 100% obecność na wszystkich zajęciach dydaktycznych (18 godzin) potwierdzona podpisami na listach obecności.

 

Fundacja NIDA zapewnia znakomitych trenerów, materiały szkoleniowe, wyżywienie i nocleg w komfortowych hotelach. Udział w szkoleniu podlega jedynie symbolicznej opłacie w wysokości 80 zł, którą należy uiścić (po zakwalifikowaniu, przed szkoleniem) na konto Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” nr:

 

52 1020 3613 0000 6402 0088 4361

 

W tytule przelewu należy podać nazwisko osoby, za którą wnoszona jest opłata. Brak opłaty (lub możliwości identyfikacji, kogo opłata dotyczy) spowoduje skreślenie z listy uczestników szkolenia. Koszty dojazdu uczestnicy szkolenia pokrywają we własnym zakresie. Ze względu na trudności z parkowaniem w centrum, na szkolenia do Krakowa polecamy dojazd pociągiem.