Informacje


Prowadzimy działania dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów i poziomów szkół na rzecz zmian podnoszących efektywność nauczania i uczenia się. Propagujemy wprowadzanie oceniania kształtującego do pracy szkoły i wspieramy współpracę nauczycieli w zespołach. Program Szkoła Ucząca Się jest przedsięwzięciem realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, które w roku 2000 zostało zainicjowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Łącznie w ciągu ponad 19 lat SUS objął swoimi bezpośrednimi działaniami 5000 szkół. Zorganizowano szkolenia dla blisko 100 tys. nauczycieli i dyrektorów. Większość szkół uczestniczących w programie znajduje się w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Profesjonalizacja pracy szkół i nauczycieli

Działamy na rzecz podniesienia jakości pracy polskiej oświaty poprzez profesjonalizację pracy szkół i nauczycieli. Ta profesjonalizacja ma tworzyć kulturę organizacji i pracy szkoły dającą się przedstawić jako systemy zapewniania jakości, w tym jakości uczenia się uczniów.

Oświatę i nauczanie, które staramy się rozwijać wspólnie z naszymi partnerami – szkołami, dyrektorami, nauczycielami, władzami i innymi instytucjami pomagającymi szkołom, określają ważne koncepcje. Między innymi:

  • Dobra edukacja wykorzystuje i rozwija naturalne dla człowieka cechy: chęć poznawania świata, zdobywania umiejętności, troskę o otoczenie, pragnienie decydowania, działania i współdziałania z innymi.
  • Szkoła powinna być miejscem umożliwiającym efektywne uczenie się uczniów, w tym szczególnie powinna rozwijać zdolność do myślenia, kompetencje kluczowe i uczenie się ze zrozumieniem.
  • Szkoły, jak i instytucje im pomagające, muszą stawać się instytucjami uczącymi się. Obserwować swoją pracę i jej efekty, poddawać je krytycznej refleksji i być gotowym na zmiany dotyczące własnego działania.

Zmiana kultury nauczania i kultury pracy w szkole

Uważamy, że dzisiejsza szkoła wymaga:

  • zwiększenia koncentracji na uczeniu się uczniów i służącej mu poprawie metod nauczania,
  • szerszego stosowania oceniania kształtującego, pomagającego nauczycielom lepiej nauczać, a uczniom lepiej się uczyć,
  • wprowadzania systemu zapewnienia jakości opartego o profesjonalizację, w tym refleksję i umożliwiające ją skuteczne praktyki pracy i współpracy nauczycieli.
  • Szkołom i instytucjom z nimi współpracującym, potrzeba zmiany kultury nauczania jak i zmiany kultury własnej pracy.